Образовни профили
01/29/2020 СОУ„Димитар Мирасчиев“ Штип
Home
Техничар за дизајн на облека
Техничар за моделирање на облека
Техничар за изработка на облека
Tехничар за моделирање на обувки
Техничар за обувки
Конфекционер

 

 

 

Техничар за дизајн на облека-ТДО

 

Опис на квалификацијата

Квалификацијата Техничар за дизајн на облека, на ученикот му обезбедува знаења, вештини и компетенции да изработи идејна скица на облеката и реализација на идејата со изработка на прототип на модел на облека. 

 

Ова ќе се постигне преку содржините од стручните задолжителни и изборни предмети (модули), практичната настава, учење преку работа кај работодавач, феријална практика, содржини програмирани од училиштето, стручна матура или завршен испит.

 

Повеќе за описот на квалификацијата со образложение на страната на ЦСОО во Стандардот на квалификацијата за Техничар за дизајн на облека

 


 

Текстилен техничар -ТТ

 

Со реформираното четиригодишно стручно образование, образовниот профил 

Текстилен техничар ги обединува сите механички и хемиски технологии за производство и доработка на текстил, како задолжителни и изборни предмети и тоа:

  •  Технологија на предење

  •  Технологија на плетење

  •  Технологија на ткаење

  •  Технологија на доработка и

  •  Практична настава

Со заокрожувањето на образовниот циклус од четири години, ученикот ќе се здобие со неопходните знаења и вештини од областа на Технологиите на производство и доработка на текстилни производи односно ќе ги добие неопходните знаење од производство на предено и конци, производство на ткаенини, производство на плетенини и плетени производи,  како и за доработката на овие производи.


Наставен план за образовен профил
Текстилен техничар

http://www.csoo.edu.mk/images/stories/NastavniPlanovi/nastavniplanovi.pdf

 

 

 

 

     

Home | Техничар за дизајн на облека | Техничар за моделирање на облека | Техничар за изработка на облека | Tехничар за моделирање на обувки | Техничар за обувки | Конфекционер

Web страната ја изработи проф. Васил Костов, дипл.инг

This site was last updated 01/29/20