Техничар за изработка на облека
  СОУ„Димитар Мирасчиев“ Штип
Home
Техничар за дизајн на облека
Техничар за моделирање на облека
Техничар за изработка на облека
Tехничар за моделирање на обувки
Техничар за обувки
Конфекционер

 

 

Техничар за изработка облека-ТИО

 

Опис на квалификацијата

Квалификацијата Техничар за моделирање на облека, на ученикот му обезбедува знаења, вештини и компетенции да крои, шие и доработува облека.  Ова ќе се постигне преку содржините од:

Стручно образивание (СО)

- Задолжителни стручни модули во кои се застапени повеќе стручни модули  односно стручни предмети

Практична настава (ПН)

- Изборни стручни модули во кои се застапени неколку изборни стручни модули односно предмети

Практично образование  ко е се состои од:

- Учење преку работа кај работодавач

- Феријална практика (по завршување на прва, втора и трета година на образование)

Содржини програмирани од училиштето

Стручна матура или завршен испит

 


 

Конфекциски техничар -KТ

Образовниот профил Конфекциски техничар е така структуриран, за да може ученикот поминувајќи низ образовниот циклус од четири години, да се здобие со неопходните знаења и вештини од областа на Технологијата на конфекционирање односно Технологијата за изработка на облека.

Предметите значајни за образовниот профил Конфекциски техничар се изучуваат како задолжителни и изборни предмети, со определен фонд на часови по години од втора до четврта според наставниот план.

  •  Технологија на конфекционирање

  •  Конструкција и моделирање на облека

  •  Дизајн на облека и

  •  Практична настава


Наставен план за образовен профил Конфекциски техничар

http://www.csoo.edu.mk/images/stories/NastavniPlanovi/nastavniplanovi.pd

 

 

 

 

 

 

 

 

Home | Техничар за дизајн на облека | Техничар за моделирање на облека | Техничар за изработка на облека | Tехничар за моделирање на обувки | Техничар за обувки | Конфекционер

Web страната ја изработи проф. Васил Костов, дипл.инг

This site was last updated 10/07/19