Техничар за моделирање на облека
  СОУ„Димитар Мирасчиев“ Штип
Home
Техничар за дизајн на облека
Техничар за моделирање на облека
Техничар за изработка на облека
Tехничар за моделирање на обувки
Техничар за обувки
Конфекционер

 

Техничар за моделирање на облека-ТМО

 

Опис на квалификацијата

Квалификацијата Техничар за моделирање на облека, на ученикот му обезбедува знаења, вештини и компетенции да изработи идејна скица на облеката и реализација на идејата со изработка на прототип на модел на облека.  Ова ќе се постигне преку содржините од:

Стручно образивание (СО)

- Задолжителни стручни модули во кои се застапени повеќе стручни модули  односно стручни предмети

Практична настава (ПН)

- Изборни стручни модули во кои се застапени неколку изборни стручни модули односно предмети

Практично образование  ко е се состои од:

- Учење преку работа кај работодавач

- Феријална практика (по завршување на прва, втора и трета година на образование)

Содржини програмирани од училиштето

Стручна матура или завршен испит

 

стручните задолжителни и изборни предмети (модули), практичната настава, учење преку работа кај работодавач, феријална прњактика, содржини програмирани од училиштето, стручна матура или завршен испит.

 


 

Конфекциски компјутерски оператор-KKO

Образовниот профил Конфекциски компјутерски оператор е така структуриран, за да може ученикот поминувајќи низ образовниот циклус од четири години, да се здобие со неопходните знаења и вештини од областа на Технологијата за изработка на облека со компјутерска поддршка во делови од техничка подготовка за производство (Компјутерско конструирање и моделирање на облека, Компјутерско градирање на облека и Естетско обликување на облека).
Предметите значајни (карактеристични) за образовниот профил Конфекциски компјутерски оператор се изучуваат како задолжителни и изборни предмети, со определен фонд на часови по години од втора до четврта, според наставниот план а тоа се:

  •  Технологија на изработка на облека

  •  Студија на работа

  •  Основи на конструкција на облека

  •  Компјутерско конструирање и моделирање на облека

  •  Компјутрерско градирање на облека

  •  Естетско обликување на облека и
  •  Практична настава

Наставен план за образовен профил Конфекциски компјутерско оператор

http://www.csoo.edu.mk/images/stories/NastavniPlanovi/nastavniplanovi.pdf

Првата генерација ученици од образовниот профил Конфекциски компјутерски оператор матурираше 2015 година

Ученички изработки во AutoCad Ученички изработки во PDS формат

Home | Техничар за дизајн на облека | Техничар за моделирање на облека | Техничар за изработка на облека | Tехничар за моделирање на обувки | Техничар за обувки | Конфекционер

Web страната ја изработи проф. Васил Костов, дипл.инг

This site was last updated 10/07/19