Техничар за обувки
  СОУ„Димитар Мирасчиев“ Штип
Home
Техничар за дизајн на облека
Техничар за моделирање на облека
Техничар за изработка на облека
Tехничар за моделирање на обувки
Техничар за обувки
Конфекционер

 

 

Техничар за обувки-ТО

 

Опис на квалификацијата

Квалификацијата Техничар за моделирање на облека, на ученикот му обезбедува знаења, вештини и компетенции да изработи идејна скица на облеката и реализација на идејата со изработка на прототип на модел на облека.  Ова ќе се постигне преку содржините од:

Стручно образивание (СО)

- Задолжителни стручни модули во кои се застапени повеќе стручни модули  односно стручни предмети

Практична настава (ПН)

- Изборни стручни модули во кои се застапени неколку изборни стручни модули односно предмети

Практично образование  ко е се состои од:

- Учење преку работа кај работодавач

- Феријална практика (по завршување на прва, втора и трета година на образование)

Содржини програмирани од училиштето

Стручна матура или завршен испит

 


 

Техничар за обувки-ТО (по стара програма)

Со заокружувањето на образовниот циклус од четири години од образовниот профил Техничар за обувки, ученикот ќе се здобие со неопходните знаења и вештини од областа на Технологијата за изработка на обувки, преку изучување на содржините од  задолжителните и изборните предмети значајни за образовниот профил и тоа:

  •  Технологија на помошни материјали во индустријата за обувки

  •  Машини и апарати во индустријата за изработка на обувки

  •  Моделирање на обувки

  •  Технологија на изработка на обувки

  •  Водење на технолошки процес на изработка на обувки и

  •  Практична настава

Наставен план за Техничар за обувки

http://www.csoo.edu.mk/images/stories/NastavniPlanovi/nastavniplanovi.pdf

Home | Техничар за дизајн на облека | Техничар за моделирање на облека | Техничар за изработка на облека | Tехничар за моделирање на обувки | Техничар за обувки | Конфекционер

Web страната ја изработи проф. Васил Костов, дипл.инг

This site was last updated 10/07/19