Модeли на испити

03 May, 2019

СОУ„Димитар Мирасчиев“ Штип
Home
Упис на ученици
Педагошки мерки
Модeли на испити
Полагање испити
Ученички активности

 

 

Модели на испити

Со Концепцијата за државна матура, училишна матура и завршен испит во јавното средно образование се опфатени следните модели на испити:

  •  Државна матура во гимназиското образование;

  •  Училишна матура во гимназиското образование;

  •  Државна матура во средното стручно образование;

  •  Завршен испит во средното стручно образование;

  •  Државна матура во средното уметничко образование и

  •  Училишна матура во средното уметничко образование.

Државна матура во четиригодишното средно стручно образование се состои од:

http://matura.gov.mk/

 

1. Задолжителниот дел се состои од три општообразовни наставни предмети и тоа: македонски јазик и литература (или албански јазик и литература или турски јазик и литература), математика и странски јазик.


2. Изборниот дел се состои од еден стручен наставен предмет, кој ученикот го избира од понудена листа на наставни предмети.


3. Проектната задача е проучување на проблем кој ученикот го избира од некој (некои) од наставните предмети или пошироко.

http://www.matura.gov.mk/documents.aspx?language=MK&page=3QXAtNgCBjg=

Завршниот испит во четиригодишното средно стручно образование се состои од:

http://matura.gov.mk/

 

1. Задолжителниот дел се состои од еден наставен предмет и тоа: македонски јазик и литература (или албански јазик и литература или турски јазик и литература).


2. Изборниот дел се состои од еден стручен наставен предмет, кој ученикот го избира од понудена листа на наставни предмети.


3. Проектната задача е проучување на проблем кој ученикот го избира од некој (некои) од наставните предмети или пошироко

http://www.matura.gov.mk/documents.aspx?language=MK&page=3QXAtNgCBjg=

Home | Упис на ученици | Педагошки мерки | Модeли на испити | Полагање испити | Ученички активности

Web страната ја изработи проф. Васил Костов, дипл.инг

This site was last updated 03/31/19